Miljöpolicy

Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB skall verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka till skydd för miljön på kort och lång sikt genom:

  • Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
  • Att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
  • Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
  • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp och miljöanpassning uppfylls
  • Att ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer gällande miljöfrågor för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper
  • Att alla medarbetare tar ansvar för miljön i sitt dagliga arbete